Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

POLITYKA OCHRONY DANYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO

 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wspólnota Mieszkaniowa, w której imieniu działa zarządca /administrator  Eureka Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław ,  NIP: 8982213605 lub Eureka Alicja Gleń z siedzibą przy pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław, NIP 9281715728.

 3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.

 4. Można się z nami skontaktować:

  • telefonicznie: +48 71 799 18 19

  • pod adresem e-mail: bok@eureka.wroclaw.pl

  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Eureka Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. , pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław lub Eureka Alicja Gleń pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław.

 5. ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych.
  Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.

 6. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty, przy pomocy których świadczone są usługi pocztowe, księgowo-finansowe, prawno-windykacyjne oraz  informatyczne. Poza powyższymi przypadkami Państwa dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim bez Państwa zgody.

 7. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli. W zakresie korzystania przez użytkowników ze strony www.eureka.wroclaw.pl ADO przetwarza następujące dane osobowe: 1) Imię, Nazwisko, adres e-mail – w zakresie zgłaszanych Awarii; 2) adres IP, cookies (ciasteczka) – w zakresie obsługi zapytań poprzez IOK oraz w zakresie korzystania ze strony internetowej www.eureka.wroclaw.pl.

 8. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.
  W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

 9. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:

  • marketingu bezpośredniego,

  • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

   Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

 11. Podstawy prawne przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda

  • art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy

  • art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego

  • art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO

 12. Cookies (ciasteczka).  ADO używa na stronie internetowej technologii cookies (plików tekstowych) do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt.  Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

  ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Zarządzanie nieruchomościami Wrocław

Eureka to profesjonalny zarządca nieruchomości, którego głównym obszarem działania jest Wrocław. Branża Zarządzania Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych i obiektami komercyjnymi nie ma dla nas żadnych tajemnic. Działamy na rynku zarządzania nieruchomościami od 2004.
© 2023 Eureka. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat
Kontakt

Skontaktuj się z radcą prawnym

Kontakt

Skontaktuj się z brokerem